Cipmeta_S4_L001_R1_001.fastq.bz2
121203.tar
121205.tar
121207.tar
130125.tar
130211.tar
130220.tar
130306.tar
130401.tar
130403.tar
130417.tar
130422.tar
StabilityWMetaG.tar
Cipmeta_S4_L001_R2_001.fastq.bz2
D4meta_S3_L001_R1_001.fastq.bz2
D4meta_S3_L001_R2_001.fastq.bz2
HMP_MOCK.fasta
Humanmeta_S2_L001_R1_001.fastq.bz2
Humanmeta_S2_L001_R2_001.fastq.bz2
Mockmeta_S1_L001_R1_001.fastq.bz2
Mockmeta_S1_L001_R2_001.fastq.bz2
StabilityNoMetaG.tar